Dział Współpracy Międzynarodowej University of Economics

Dział Współpracy Międzynarodowej odpowiada za całokształt spraw związanych ze współpracą międzynarodową Uczelni, w tym w szczególności w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany międzynarodowej pracowników, oraz za międzynarodowy wizerunek Uczelni. Do zadań Działu należy w szczególności: 

1) koordynowanie całości spraw związanych z zawieranymi przez Uczelnię umowami o wielostronnej współpracy, w tym inicjowanie kontaktów, przygotowywanie i negocjowanie projektów umów i programów wykonawczych (również w językach obcych) oraz nadzór nad realizacją tych umów w zakresie dotyczącym pracowników oraz współpracy naukowej

2) prowadzenie rejestru umów międzynarodowych, zawieranych przez Uczelnię

3) obsługa administracyjno-organizacyjna wymiany międzynarodowej pracowników, głównie w ramach zawartych przez Uczelnię umów i porozumień o charakterze międzynarodowym

4)  obsługa administracyjna oraz udział w pracach uczelnianych komisji kwalifikacyjnych ds. wyjazdów zagranicznych pracowników, w tym prowadzenie rekrutacji pracowników

5) udział w pracach oraz obsługa organizacyjno-administracyjna senackiej komisji ds. współpracy z zagranicą

6) koordynowanie i obsługa administracyjna wyjazdów pracowników Uczelni, kierowanych bądź delegowanych za granicę

7) obsługa wykładowców, pracowników administracji i innych gości zagranicznych, przebywających w Uczelni w związku z realizacją umów międzynarodowych

8) organizowanie imprez i pobytów delegacji zagranicznych, wynikających z koordynowanych przez DWM projektów oraz współorganizowanie imprez ogólnouczelnianych, w których udział biorą goście zagraniczni

9) obsługa organizacyjno-administracyjna pobytów oficjalnych gości zagranicznych Uczelni - na zlecenie władz Uczelni

10) informowanie jednostek Uczelni o istniejących możliwościach międzynarodowej współpracy naukowej oraz możliwościach pozyskania partnerów zagranicznych celem podjęcia takiej aktywności - we współpracy z Działem Nauki

11) współpraca z Działem Nauki w ramach przekazywania pracownikom UEK informacji o możliwościach finansowania międzynarodowych badań naukowych

12) prowadzenie - we współpracy z Biurem Programów Zagranicznych - bazy ofertowej możliwości wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów Uczelni

13) prowadzenie spraw związanych z przynależnością Uczelni oraz pracowników do naukowych stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych

14) pozyskiwanie środków z przeznaczeniem na rozwój współpracy międzynarodowej

15) koordynowanie - we współpracy z Działem Promocji i BPZ - angielskiej strony internetowej UEK

16) zapewnienie prawidłowości merytorycznej i w zakresie przekazywanych informacji i ich aktualności na polskojęzycznej i angielskojęzycznej stronie internetowej Uczelni w zakresie objętym działalnością DWM

17) prowadzenie internetowego centrum informacyjnego w języku angielskim, z kompleksową informacją, dotyczącą potencjału naukowego Uczelni, w tym kontaktowanie przedstawicieli instytucji międzynarodowych z właściwymi jednostkami/pracownikami UEK, mogącymi odpowiedzieć na ofertę współpracy - we współpracy z Działem Nauki

18) promowanie Uczelni na arenie międzynarodowej, w tym jako potencjalnego partnera współpracy naukowo-badawczej oraz międzynarodowych programów i projektów

19) współudział w tworzeniu strategii Uczelni w zakresie umiędzynarodowienia

20) udzielanie pomocy w przypadku starań Uczelni o uzyskanie akredytacji międzynarodowych - w zakresie prowadzonej przez DWM działalności

21) opracowywanie na potrzeby władz Uczelni sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonej działalności w przypisanych dla jednostki obszarach zadaniowych

22) opracowywanie sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonej działalności dla ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i innych upoważnionych instytucji

23) wykonywanie innych czynności związanych z działalnością jednostki, zleconych przez władze Uczelni